Regulamin – Via Dolny Śląsk 2019

Regulamin cyklu wyścigów szosowych dla amatorów
– Via Dolny Śląsk 2019

1. CEL ZAWODÓW:
● Popularyzacja kolarstwa szosowego
● Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze
● Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą
● Wyłonienie najlepszych zawodników w cyklu Via Dolny Śląsk
● Promowanie najciekawszych polskich tras rowerowych Dolnego Śląska

2. ORGANIZATORZY:
Ślęża Sobótka Bike Academy / Biuro Organizacji Imprez Sportowych
al. Św. Anny 12, 55-050 Sobótka tel. 882 075 917
http://www.kolarstwo.sobotka.pl e-mail: biuro@viadolnyslask.pl
Grabek Promotion Sp. z o. o.
ul. Karola Miarki 42; 58 – 500 Jelenia Góra
tel./fax. +48 (75) 76 123 76;
www.szosowyklasyk.pl , e-mail: biuro@szosowyklasyk.pl
2.1. WSPÓŁORGANIZATOR
Dolnośląski Związek Kolarski, Bartosz Huzarski – Huzar Bike Academy

3. TERMINY,MIEJSCA, ORGANIZATOR :

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Via Dolny Śląsk 2019 to cykl ogólnodostępnych amatorskich wyścigów szosowych rozgrywanych we wskazanych terminach i miejscowościach.
4.1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w wyścigu mają osoby:
– które ukończyły 18 lat,
– poniżej 18 lat (od rocznika 2003), za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu – pobierz oświadczenie.
4.2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
4.3. Zapisując się na wyścig, zgłaszający tym samym oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4.4. Udział zawodnika w wyścigu jest równoznaczny z koniecznością uiszczenia opłaty startowej zgodnie z pkt. 5 Regulaminu, również w sytuacji, gdy zawodnik zgłosi się na start bez uprzedniego zarejestrowania się.

5. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE:

5.1. Zgłoszenia przyjmowane są przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie: https://viadolnyslask.pl/ lub http://szosowyklasyk.pl
5.2. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ na rachunek bankowy Organizatora opłaty startowej.
5.3. Organizator ustala opłaty startowe w poniższych kwotach:

Opłata za 1 start:
80 PLN – płatne do poniedziałku poprzedzającego dzień startu
100 PLN – płatne do dnia startu (w dniu startu opłata dokonywana wyłącznie w Biurze Zawodów na edycji)- bez gwarancji pełnego pakietu startowego.
Opłata za pakiet startów dla jednej osoby :
210 PLN – 3 starty
272 PLN – 4 starty
330 PLN – 5 startów
384 PLN – 6 startów
441 PLN – 7 startów
496 PLN – 8 startów
549 PLN – 9 startów
600 PLN – 10 startów
649 PLN – 11 startów
Opłata za zagubiony/zniszczony numer startowy :
20 PLN – opłata za numery startowe (na sztycę podsiodłową i biodro) w przypadku zagubienia, zapomnienia, zniszczenia poprzedniego etc.

5.4. Płatność dokonywana może być za pomocą płatności elektronicznych (zalecane) lub na nr konta Organizatora.
Wzór przelewu podany jest na stronie Organizatora.
5.5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi , nie podlega przeniesieniu na inne imprezy organizowane przez Organizatora.
5.6. Faktury VAT.
Organizator, u którego nastąpiła wpłata za wybrany wyścig, wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW ORAZ ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH:

6.1. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych (w tym numerów startowych, upominków oraz informacyjnych materiałów) odbywa się w Biurze Zawodów wyłącznie na edycji, w której zawodnik bierze udział, w godzinach pracy biura zawodów.
6.2. Organizator nie wysyła pakietów startowych.
6.3. Pakiet startowy zawiera m.in. :
● numer startowy z chipem na sztyce, nr startowy na biodro
● pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej wyścigu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu wyścigu),
● profesjonalnie oznaczoną trasę,
● zabezpieczenie medyczne i ratownicze podczas trwania wyścigu,
● upominki startowe w zależności od edycji,
● posiłek regeneracyjny,
● doskonałą organizację, oprawę i kolarską atmosferę!

7. POMIAR CZASU:

7.1. Podczas Via Dolny Śląsk 2019 będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu.
7.2. Każdy uczestnik zgłoszony do Via Dolny Śląsk 2019 otrzyma przy pierwszym starcie numer startowy i chip, który będzie przypisany uczestnikowi we wszystkich edycjach Via Dolny Śląsk 2019.
7.3. Chip i nr startowe obowiązują na wszystkich edycjach Via Dolny Śląsk w sezonie 2019.
Należy jeden numer montować na sztycy pod siodełkiem, drugi numer na biodrze.
7.4. Zabrania się uczestnikom dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w wyglądzie numerów startowych.

8. PROGRAM ZAWODÓW:
Każda edycja przeprowadzona będzie według odrębnego programu startowego, opublikowanego na stronie internetowej odpowiednio Organizatora każdej z edycji.

9. DYSTANSE:
Długość dystansów będzie zależna od edycji cyklu:
Dystans FUN (MINI) – krótszy
Dystans PRO (Maxi) – dłuższy
ITT (indywidualna jazda na czas) – rozgrywana tylko podczas edycji ITT GP Kobierzyc – patrz pkt 10.3
Dystans Challenge – dla początkujących, rodzin i również rowerów nie wyścigowych, na wybranych edycjach, bez klasyfikacji indywidualnej i generalnej.

10. ZASADY ROZGRYWANIA:
10.1. Każdy wyścig z cyklu Via Dolny Śląsk 2019 zostanie przeprowadzony na trasie o ograniczonym ruch drogowym zgodnie z wyznaczoną trasą.
10.2. Start do wyścigów Via Dolny Śląsk 2019 na dystansach i w kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego, z podziałem na kategorie wiekowe wg komunikatów organizatora przed daną edycją.
Zawodnicy w koszulkach zwycięzców poprzednich wyścigów cyklu Via Dolny Śląsk & Szosowy Klasyk 2019, mają prawo startu z pierwszej linii swojej kategorii wiekowej. Ostateczne ustawienie na starcie każdej z edycji podawane będzie przed jej startem. Za start z niewłaściwego sektora startowego – zawodnikowi doliczana będzie kara 30 min. do uzyskanego czasu w wyścigu.
10.3. Zawody ITT Grand Prix Kobierzyc zostaną rozegrane w formule indywidualnej jazdy na czas, na wyłączonej z ruchu trasie, takiej samej długości dla dystansów Maxi (PRO) i MINI (FUN). W zgłoszeniu do edycji zawodnik wybiera dystans do klasyfikacji generalnej, na którym chce punktować. Harmonogram startów poszczególnych zawodników zostanie podany w komunikacie organizatora przed startem edycji ITT GP Kobierzyc.
10.4. Godziny startów zależą od poszczególnych edycji cyklu Via Dolny Śląsk 2019 i zamieszczone będą w programie danej edycji.
10.5. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez, ratowników medycznych, obsługę techniczną i porządkową.
10.6. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
10.7. Zawodnik, który nie dojedzie do mety wyścigu do godziny wskazanej w programie, opublikowanym na stronie www wyścigu, nie zostanie sklasyfikowany i powinien zjechać z trasy.
10.8. W czasie trwania wyścigu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
10.9. Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność w momencie, gdy trasa jest trudna technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania.
10.10. Zawodnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
10.11. Każdy z zawodników wyścigu winien poruszać się rowerem sprawnym technicznie.
10.12. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.
10.13. Podczas finiszu zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy
10.14. Podczas wyścigów będą przeprowadzane kontrole antydopingowe. Przedstawiciele komisji antydopingowej wskażą uczestników, którzy będą musieli stawić się po zakończeniu wyścigu na badania antydopingowe. Dojście do miejsca przeprowadzenia badań będzie odpowiednio oznakowane. Zawodników z licencjami kolarskimi obowiązują przepisy UCI i PZKol. Uczestnicy nie posiadający licencji kolarskiej mogą również zostać wskazani do kontroli antydopingowej. Pozytywny wynik kontroli lub niestawienie się na badania będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika z wyścigu oraz z cyklu VIA Dolny Śląsk zgodnie z przepisami UCI/PZKOL.
10.15. Zawodniczki w kategoriach kobiecych nie mają prawa korzystać z prowadzenia przez zawodników z kategorii męskich, pod groźbą dyskwalifikacji w wyścigu.

11. KATEGORIE INDYWIDUALNE:

11.1. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA WIEKOWA:
Mężczyźni:
M2: 16 → 29 (urodzeni 2003-1990)
M3: 30 → 39 (urodzeni 1980-1989)
M4: 40 → 49 (urodzeni 1970-1979)
M5: 50 → 59 (urodzeni 1960-1969)
M6: 60 → 64 (urodzeni 1959 -1955)
M65: 65 → 69 (urodzeni 1954 -1950)
M7: 70 →74 (urodzeni 1949 – 1945)
M75: 75 →79 (urodzeni 1945 – 1940)
M8 : 80 (urodzeni 1939 – i starsi)
Kobiety:
K2: 16 → 29 (urodzone 2003-1990)
K3: 30 → 39 (urodzone 1980-1989)
K4: 40 → 44 (urodzone 1975-1979)
K45: 45 → 49 (urodzone 1974-1970)
K5: 50 → (urodzone 1969 i starsze)

Klasyfikacja indywidualna Via Dolny Śląsk 2019 będzie prowadzona odrębnie na dystansach PRO (Maxi) i FUN (MINI). Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę wyścigu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
Zawodnicy na każdej edycji zdobywają punkty do klasyfikacji generalnej i drużynowej wg następującego schematu:
Miejsce Punkty
1 500
2 460
3 430
4 400
5 380
6 360
7 340
8 320
9 300
10 291
Od 10 miejsca każde kolejne miejsce mniej o 1 punkt
11 290
…. ….
300 1
1- Tabela punktowa
11.2. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
● Klasyfikacja Drużynowa prowadzona jest na wszystkich wyścigach w cyklu, osobno dla każdego z dystansów.
● Drużyna to skład od 4 do 20 zawodników zgłoszonych .
● O kolejności drużyny w danej edycji decyduje suma 4 najlepszych wyników punktowych osiągniętych przez zawodników w swoich kategoriach wiekowych zgodnie z tabelą punktową.
● W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje najlepsza ilość punktów w wyścigu finałowym.
● Zawodnik w trakcie cyklu nie może zmieniać drużyny.

12. KLASYFIKACJA GENERALNA :

12.1. generalna indywidualna
● Klasyfikacja Generalna jest klasyfikacją punktową, prowadzoną we wszystkich kategoriach wiekowych wyszczególnionych w Regulaminie.
● Klasyfikacja Generalna jest prowadzona oddzielnie na każdym dystansie.
● Do Klasyfikacji Generalnej będą wliczane punkty zdobyte przez zawodnika w 7 najlepszych startach (min. 4 ukończonych).
● „Korona wiosny” Via Dolny Śląsk 2019 /Sobótka, Miękinia, Sobótka, Gromadka/
bonifikaty punktowe do klasyfikacji generalnej – wszystkim zawodnikom, którzy ukończą „Koronę wiosny” do klasyfikacji generalnej zostanie doliczony bonus 10% punktów zdobytych w tych 4 wyścigach.
● W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej uczestników w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub poprzedniej.
12.2. generalna drużynowa
Do Generalnej Klasyfikacji Drużynowej Via Dolny Śląsk 2018 we wszystkich w/w klasyfikacjach będą wliczane punkty zdobyte przez drużynę w 7 najlepszych edycjach Via Dolny Śląsk 2018 (min. 4 ukończone edycje).
W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej drużyn, w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub poprzedniej.
Podczas finałowej edycji cyklu Via Dolny Śląsk 2019 w klasyfikacji generalnej drużynowej nagrodzone zostanie 5 najlepszych drużyn.

13. NAGRODY:
● Zawodnicy z miejsc 1-5 w każdej kategorii wiekowej klasyfikacji indywidualnej, na każdej edycji otrzymają trofea sportowe.
● Zawodnicy z miejsc 1-10 w każdej kategorii wiekowej klasyfikacji generalnej, otrzymają nagrody rzeczowe lub trofea sportowe
● Drużyny z miejsc 1-5 w klasyfikacji generalnej otrzymają nagrody rzeczowe i trofea sportowe

14. RUCH DROGOWY:
● Cykl Via Dolny Śląsk 2019 będzie odbywać się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym.
● Wszyscy zawodnicy wyścigu winni poruszać się po trasie prawym pasem jezdni lub jej prawą połową, zgodnie z przepisami ruchu drogowego – dotyczy to również jazdy indywidualnej na czas podczas ITT GP Kobierzyc
● Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg czy pojedynczych zabudowań i przestrzegać przepisów o ruchu drogowym.
● Zawodnicy wyścigu dostosują się do wskazań pierwszeństwa przejazdu w miejscach nadzorowanych i kierowanych przez Policję.
● Za kolizje i wypadki na trasie wyścigu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

15. KARY:
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).
3. Dyskwalifikacja.
W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Komisję Sędziowską.

16. PROTESTY:
Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji wyścigu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu publikacji wyników (online lub na tablicy informacyjnej). Po tym czasie nie będą rozpatrywane.
Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

17. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją oraz karą finansową w wysokości 500 zł. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

18. INFORMACJE KOŃCOWE:
18.1. Uczestnik wypełniając elektroniczny/papierowy formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż :
● Zapoznał się i akceptuje Regulamin wyścigu- cykl Via Dolny Śląsk 2019.
● Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych, które ujęte są w niniejszym regulaminie w pkt.19.
● Startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
● Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz start w wyścigu oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w wyścigu na własną odpowiedzialność,
● Podane dane są prawdziwe i znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
● Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być nie wyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.
● Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).
18.2. Uczestnik zobowiązuje się do:
● przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie),
● zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
● realizowania w trakcie imprezy poleceń policji, służb porządkowych i organizatorów imprezy,
● jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie,
● kulturalnego zachowywania się,
● samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.
18.3. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
18.4. Ze względów bezpieczeństwa- zabrania się startu z lemondkami (poza zawodami ITT Grand Prix Kobierzyc)
18.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
18.6. Via Dolny Śląsk 2019 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku dana edycja wyścigu nie zostanie zorganizowana w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.
18.7. Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w danej edycji. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie Organizatora cyklu Via Dolny Śląsk 2019.
18.8. Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu każdej edycji Via Dolny Śląsk 2019 oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

19. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:
19.1. Współadministratorami podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń są :
– Grabek Promotion Sp. z o.o. , który ma siedzibę w Jeleniej Górze, ul. K. Miarki 42. Można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail biuro@bikemaraton.com.pl , telefonicznie pod numerem +48 75 76 123 76 lub pisemnie na adres siedziby.
– Ślęża Sobótka Bike Academy / Biuro Organizacji Imprez Sportowych, który ma siedzibę w Sobótce, ul. al. Św. Anny 12. Można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail biuro@viadolnyslask.pl , telefonicznie pod numerem +48 tel. 537 615 815 lub pisemnie na adres siedziby.
19.2. Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu :
● przede wszystkim aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej pn. Via Dolny Śląsk ,
● w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe
● w celu dowodowym, archiwalnym,
● aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,
● aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
● aby promować inne nasze imprezy sportowe,
w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
● w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
19.3. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
19.4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
19.5. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
19.6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
19.7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
19.8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

Sobótka, 3.01.2019 r.

Skip to content